Living Libations

Salt Inhaler

Onze Salt Inhaler is een positief reinigend apparaat dat het hele ademhalingssysteem reinigt door allergenen en onzuiverheden weg te spoelen.

29,95

Slechts 2 resterend op voorraad (kan nabesteld worden)

+

  • Voor 16:00 besteld, vandaag verstuurd
  • Gratis bezorging vanaf € 75,- (NL, BE & DE)
  • Binnen 24 uur reactie op je vraag
  • Een gezond cadeautje bij je bestelling
  • Milieuvriendelijk verwerkt en ingepakt

Beschrijving

Salt Inhaler

Onze Salt Inhaler is een positief reinigend apparaat dat het hele ademhalingssysteem reinigt door allergenen en onzuiverheden weg te spoelen.

De zoutinhalator, ook bekend als een zoutpijp, is te zien op de Dr. Oz-show en werd een van de beste nieuwe producten van Alternative Medicine 2010 genoemd.

Het is zo eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken: Adem diep door de mond en adem gedurende 10 tot 20 minuten door de neus, waardoor het een doel is om de inhalator op zijn minst om de andere adem te gebruiken. Als alternatief kunt u een alternatieve neusgatademhaling oefenen, de inhalator aan elk neusgat vasthouden en diep inademen, terwijl u uitademt door het andere neusgat.

Na wat experimenteren, hebben we ontdekt dat de inhalator wonderen doet wanneer het zout wordt gecombineerd met essentiële oliën. Toen we voor het eerst begonnen, voegden we 10 druppels olie toe aan elke inhalator en ontdekten dat na twee weken de aromavoordelen nog steeds actief waren. De combinatie zout / etherische olie helpt op een geweldige manier onzuiverheden uit uw ademhalingssysteem weg te spoelen.
Wanneer u via het mondstuk inademt, worden microndeeltjes en nuttige essentiële oliemoleculen door het zout geabsorbeerd en doordringen het gehele ademhalingssysteem, waardoor de sinussen, neusholtes, keel en longen worden gereinigd. Deze inhalator wordt geleverd met Himalayan Pink Salt, dat bekendstaat als ongelooflijk puur en gevuld met nuttige mineralen en bio-energetische eigenschappen.

Terwijl u een mengsel van gezuiverd zout en mooie etherische oliën inhaleert, worden rookdeeltjes, allergenen, astma-triggers en irriterende ademhalingsorganen uit het lichaam gespoeld. De zoutinhalator is ook fenomenaal voor het behandelen van sinushoeveelheden en verkoudheid, en is geweldig voor het zuiveren van het ademhalingsproces tijdens vliegreizen.

De zoutinhalator werkt het best bij gebruik in combinatie met essentiële oliën die bekend staan ​​om hun vermogen tot respiratoire restauratie. We zijn dol op het toevoegen van pepermunt, wierook, inula en zwarte vuren oliën aan onze inhalator. Je kunt ook eucalyptus, rozemarijn, douglas, zilverspar, witte spar, balsemspar, Lungevity, Immune Illume en onze Deep Breathing Blend proberen. Het is ook leuk om etherische oliën voor de ademhaling te combineren met een mooie etherische olie van bloemen, zoals neroli of cape-kamille, dan kunt u ook een wereld van geurende bloemen inademen.

Het zout dat wordt gebruikt in onze Salt Inhalers is organisch en rechtstreeks afkomstig uit de uitlopers van de Himalaya. Himalayan Pink-zout is een van de zuiverste zouten die beschikbaar zijn voor culinaire, therapeutische en cosmetische toepassingen. Dit zout heeft prachtig gevormde kristallen die variëren in kleur en grootte van gebroken wit tot een glanzend roze. Himalayan Pink-zout is een puur, met de hand ontgonnen zout dat is afgeleid van oude zeezoutafzettingen en waarvan wordt aangenomen dat het de zuiverste vorm van zout is. 

Veelgestelde vragen over Salt Inhaler
 

Hoeveel zout moet ik aan mijn inhalator toevoegen?
Uw inhalator wordt geleverd met een zak Himalayan Pink Salt. Voeg de volledige inhoud van de zak toe aan uw inhalator.

Hoe vaak moet het zout worden vervangen?Het zout hoeft nooit te worden vervangen. Himalayan roze zout vult op natuurlijke wijze aan en verduidelijkt zichzelf om schoon te blijven. De etherische oliën moeten mogelijk worden opgefrist als hun aroma begint te vervagen. Voel je vrij om oliën in combinatie met het zout toe te voegen, of één voor één.

Welke etherische oliën moeten aan de zoutinhalator worden toegevoegd?
Wierook, Zwarte spar, Immuun Illume, Pepermunt, Rozemarijn en alle dennen oliën zijn geweldige keuzes voor de inhalator omdat ze het immuunsysteem en de ademhalingssystemen ondersteunen. Andere elegante keuzes zijn onder andere: ylang, rose otto, cape-kamille, Romeinse kamille, neroli, bergamot, citroen, lavendel en marjolein.
Sweet Sleep Serum kan vóór het slapengaan worden gebruikt.
Bergamot en wierook is vrolijk en versterkend voor elke angst.
Je kunt je ook vrij voelen om te spelen met oliën zoals salie en citroen om de geest te verheffen en de focus te verbeteren.

Hoeveel olie moet er aan de inhalator worden toegevoegd?
Begin met een minimum van vijf druppels en blijf testen om te zien welke kracht u verkiest. We hebben ontdekt dat minstens 10 druppels olie het beste werken, maar het is echt een kwestie van persoonlijke voorkeur.

Hoe voeg ik essentiële oliën toe aan de inhalator?
Onder aan de inhalator ziet u een kleine opening (deze lijkt op de opening aan de onderkant van een spaarvarken). De oliën kunnen aan deze opening worden toegevoegd.

Hoe gebruik je de zoutinhalator?Houd het mondstuk van de inhalator tot aan uw mond. Adem diep door de mond en adem uit door de neus. U kunt de inhalator ook naar elk neusgat brengen en een alternatieve neusgatademhaling uitvoeren. Bedek één neusgat met uw vinger terwijl u diep inademt door het andere neusgat; schakelen en herhalen, altijd uitademen door de neus.
Aangezien u de inhalator rechtstreeks op neus en mond plaatst, is het belangrijk dat elke persoon in uw familie een eigen zoutinhalator heeft.

Hoe lang moet ik de inhalator gebruiken?
De meest gunstige hoeveelheid tijd om de inhalator te gebruiken is voor een periode van 5 tot 10 minuten recht, waarbij elke één tot twee ademhalingen door de inhalator worden gefilterd. U kunt de inhalator elke dag gebruiken

Kan ik de inhalator op mijn mond en neus gebruiken?Ja, maar aangezien u de inhalator rechtstreeks op neus en mond plaatst, is het belangrijk dat elke persoon in uw familie een eigen zoutinhalator heeft.

Waarom is dit beter / anders dan een Neti-pot?Neti-potten doen meer moeite om zich voor te bereiden, kunnen rommelig zijn, sommige mensen irriteren en concentreren zich juist op het gebied van de neus en de bovenste sinus. Zoutinhalers zijn rommelvrij, gemakkelijk te gebruiken, snel in te stellen en ideaal voor op reis. We raden aan om de zoutinhalator voor eenvoudig gebruik te gebruiken tijdens auto-, trein- en vliegreizen.

 

English information:

Our Salt Inhaler is a positively purifying device that cleanses the entire respiratory system by flushing out allergens and impurities.  

The salt inhaler, also known as a salt pipe has been featured on the Dr. Oz show and named one of Alternative Medicine’s 2010 Best New Products. 

It is so simple and easy to use: Inhale deeply through the mouth and exhale through the nose for 10 to 20 minutes, making it a goal to use the inhaler on at least every other breath. Alternatively, you can practice alternate nostril breathing, holding the inhaler to each nostril and inhaling deeply, while exhaling through the other nostril. 

After doing some experimentation, we have found that the inhaler works wonders when the salt is combined with essential oils. When we first began, we added 10 drops of oil to each inhaler, and found that after two weeks, the aroma benefits were still active. The salt/essential oil combination helps to flush away impurities from your respiratory system in an amazing way.

When you inhale through the mouthpiece, micron particles and beneficial essential oil molecules are absorbed from the salt and penetrate the entire respiratory system, cleansing the sinuses, nasal cavities, throat, and lungs. This inhaler comes with Himalayan Pink Salt, which is known for being incredibly pure and filled with beneficial minerals and bio-energetic properties. 

As you inhale a blend of purified salt and beautiful essential oils, smoke particulates, allergens, asthma triggers and respiratory irritants are flushed from the body.  The salt inhaler is also phenomenal for treating sinus issues and colds, and is great for purifying the breathing process during air travel. 

The salt inhaler works best when used in combination with essential oils known for their powers of respiratory restoration. We love adding peppermint, frankincense, inula and black spruce oils to our inhaler. You can also try eucalyptus, rosemary, Douglas fir, silver fir, white fir, balsam fir, LungevityImmune Illume and our Deep Breathing Blend. It is also fun to combine respiratory essential oils with a beautiful flower essential oil like neroli or cape chamomile then you can also inhale a world of fragrant blossoms.

The salt used in our Salt Inhalers is organic and straight from the foothills of the Himalayan foothills. Himalayan Pink salt is one of the purest salts available for culinary, therapeutic and cosmetic uses. This salt has beautifully formed crystals which range in color and size from off-white to a lustrous pink. Himalayan Pink salt is a pure, hand-mined salt that is derived from ancient sea salt deposits, and it is believed to be the purest form of salt available.
 

Salt Inhaler FAQs 

How much salt should I add to my inhaler? 

Your inhaler will come with a single bag of Himalayan Pink Salt. Add the entire contents of the bag to your inhaler. 

How often does the salt need to be replaced?
The salt never needs to be replaced. Himalayan Pink Salt naturally replenishes and clarifies itself in order to stay clean. The essential oils may need to be refreshed as their aroma begins to fade. Feel free to keep adding oils to the salt in combination, or one at a time. 

Which essential oils should be added to the salt inhaler?

Frankincense, Black Spruce, Immune Illume, Peppermint, Rosemary, and all of the fir oils are great choices for the inhaler because they support the immune and respiratory systems. Other elegant choices include: ylang, rose otto, cape chamomile, Roman chamomile, neroli, bergamot, lemon, lavender and marjoram.

Sweet Sleep Serum may be used before bed.

Bergamot and frankincense is cheery and fortifying for any anxiety.

You can also feel free to play around with oils like sage and lemon to lift the spirits and improve focus. 

How much oil should be added to the inhaler?

Start with a minimum of five drops and keep testing to see what strength you prefer. We’ve found that at least 10 drops of oil work best, yet it truly is a matter of personal preference. 

How do I add essential oils to the inhaler?

At the bottom of the inhaler, you’ll see a small opening (it looks similar to the opening on the bottom of a piggy bank). The oils can be added to this opening. 

How do you use the salt inhaler? 
Hold the inhaler’s mouthpiece up to your mouth. Inhale deeply through the mouth and exhale through the nose. You can also bring the inhaler up to each nostril and perform alternate nostril breathing. Cover one nostril with your finger while inhaling deeply through the other nostril; switch and repeat, always exhaling through the nose.

Since you will be placing the inhaler directly on the nose and mouth, it’s important that every person in your family has their own salt inhaler. 

How long should I use the inhaler? 

The most beneficial amount of time to use the inhaler is for a period of 5 to 10 minutes straight, where every one to two breaths are filtered through the inhaler. You can use the inhaler every day – think of it like a meditation or watch a fun film.

Can I use the inhaler on my mouth and nose? 
Yes, but since you’ll be placing the inhaler directly on the nose and mouth, it’s important that every person in your family has their own salt inhaler. 

Why is this better/different than a Neti pot? 
Neti pots take more effort to prepare, can be messy, may be irritating to some people and really just focus on the nose and upper sinus area. Salt inhalers are mess-free, easy to use, quick to set-up, and great for travel. We recommend bringing the salt inhaler for easy use during car, train and air travel.